Home IHLS Group

 

 

IMPORTANT INFORMATION

It is with profound regret that we are informing you of the closure of the International House schools in Catalonia, which include IH Barcelona, IH Mataró, IH Sabadell, IH Tarragona and IH Terrassa; as well as IH Zaragoza and IH Palma de Mallorca.

This decision has been taken after 5 decades of language teaching in Catalonia, the Balearic Islands and Aragon. During this time, thousands of students have passed through our classrooms. Classrooms where we have worked on achieving open, participative and innovative language teaching; centred on learning as a means of communicating with people from all over the world, and of getting to know new countries and cultures. As a result, the schools in IH Eastern Spain have become nationally and internationally recognised as a reference for quality language teaching.

The closure of schools is due to a sustained deterioration in recent years of International House's main lines of business, resulting from fundamental changes in the world of language teaching. This downward trajectory worsened, without a doubt, with the crisis caused by COVID-19. All this placed the IH schools in an unsustainable financial situation, despite all efforts made to try to reverse this situation. A situation characterised by a steep downward trajectory of IH Eastern Spain's lines of business as well as the impossibility of obtaining finance to meet our needs.

Due to the IH Eastern Spain schools' situation of insolvency, instructions have been given to the group's legal advisers to move forward with the relevant insolvency proceedings. This is not only a legal obligation, but is also the best way to protect the interests of IH Eastern Spain, their workers, clients, suppliers and other creditors.

We would like to take this opportunity to thank the effort and dedication of everyone who has contributed to making our project a reality over the last five decades. We deeply regret the negative effects that this decision may have on our students, clients, suppliers and other businesses and companies who work with us.

We are planning to send out more information that will resolve any issues or questions that may arise.

 

NOTA INFORMATIVA

Ens sap molt greu haver de comunicar-vos el tancament de les escoles d’International House a Catalunya, que inclouen els centres de IH Barcelona, IH Mataró, IH Sabadell, IH Tarragona i IH Terrassa, i també les escoles d’IH Saragossa i IH Palma de Mallorca.

Aquesta decisió es produeix després de cinc dècades dedicades a l’ensenyament d’idiomes a Catalunya, a les illes Balears i a l’Aragó, durant les quals milers d’estudiants han passat per les nostres aules. Al llarg d’aquest temps, la nostra tasca s’ha guiat en tot moment per una vocació pedagògica orientada a l’ensenyament d’idiomes d’una manera oberta, participativa i innovadora centrada en l’aprenentatge d’idiomes com a mitjà per comunicar-se amb persones d’arreu del mon i conèixer altres països i cultures. Això ha permès que les escoles d’IH Eastern Spain esdevinguin tot un referent nacional i internacional en l’ensenyament d’idiomes de qualitat.

El tancament de les escoles està motivat per un deteriorament sostingut durant els darrers anys de les principals línies de negoci d’International House. Aquest deteriorament respon a un canvi de fons que s’està produint en el mon de l’ensenyament d’idiomes i que s’ha vist agreujat, sens dubte, per l’impacte de la crisi de la COVID-19. Tot plegat ha provocat que la situació financera de les escoles sigui insostenible, malgrat tots els esforços i més que s’han fet per intentar revertir aquesta situació, caracteritzada per un profund empitjorament de les línies de negoci dels nostres centres i la impossibilitat d’obtenir finançament per fer front a les nostres necessitats.

Atesa la situació d’insolvència actual en què es troben les societats que conformen IH Eastern Spain, s’han donat instruccions als assessors jurídics del Grup perquè presentin, davant dels jutjats competents, la sol·licitud de concurs de creditors. Aquesta sol·licitud es presenta no tan sols en compliment d’un deure legal, sinó com la millor mesura per conjugar la protecció dels interessos de les societats d’IH Eastern Spain, dels seus treballadors, clients, proveïdors i de la resta de creditors.

Volem aprofitar l’avinentesa per agrair l’esforç i la dedicació de totes les persones que durant les últimes cinc dècades han contribuït a fer realitat aquest projecte. Així mateix, lamentem profundament els danys i els perjudicis que aquesta decisió pugui causar als alumnes, clients, proveïdors i a les altres persones i entitats amb les quals col·laborem.

En els pròxims dies tenim previst de publicar les notes corresponents per poder actuar en la resolució de les qüestions que es generin.

 

NOTA INFORMATIVA

Es con profundo pesar que comunicamos el cierre de las escuelas de International House en Catalunya, que incluyen los centros de IH Barcelona, IH Mataró, IH Sabadell, IH Tarragona e IH Terrassa, así como las escuelas de IH Zaragoza y IH Palma de Mallorca.

Esta decisión, se produce tras cinco décadas dedicadas a la enseñanza de idiomas en Catalunya, Baleares y Aragón, que han visto miles de estudiantes pasar por nuestras aulas. Durante este tiempo, nuestro trabajo se ha guiado siempre por una vocación pedagógica orientada a una enseñanza de idiomas abierta, participativa e innovadora centrada en el aprendizaje de idiomas como medio para comunicarse con personas de todo el mundo y conocer otros países y culturas. Esto nos ha permitido convertir a las escuelas de IH Eastern Spain en referencia nacional e internacional de la enseñanza de idiomas de calidad.

El cierre de las escuelas viene motivado por un deterioro sostenido durante los últimos años de las principales líneas de negocio de International House, deterioro que responde a un cambio de fondo que se viene produciendo en el mundo de la enseñanza de idiomas. Este deterioro se ha agudizado, sin duda alguna, con el impacto de la crisis de la COVID-19, llevando a las escuelas a una situación financiera insostenible, a pesar de los múltiples esfuerzos hechos por revertir esta situación, caracterizada por un profundo deterioro de las líneas de negocio de nuestros centros y la imposibilidad de obtener financiamiento para hacer frente a nuestras necesidades.

Atendiendo a la situación de insolvencia actual en la que se encuentran las sociedades que conforman IH Eastern Spain, se han cursado instrucciones a los asesores jurídicos del grupo para que presenten, ante los Juzgados competentes, la solicitud de concurso de acreedores. Dicha solicitud se presenta no solo en cumplimiento de un deber legal, sino como la mejor medida para conjugar la protección de los intereses de las sociedades de IH Eastern Spain, sus trabajadores, clientes, proveedores y demás acreedores.

Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer el esfuerzo y dedicación de todas las personas que a lo largo de las últimas cinco décadas han contribuido a hacer este proyecto posible. Asimismo, lamentamos profundamente los daños y perjuicios que esta decisión pueda causar en alumnos, clientes, proveedores y otras personas y entidades con las que colaboramos.

En próximas fechas pensamos publicitar las notas correspondientes para poder actuar en resolver las cuestiones que se generen.